Terms and conditions

Regulamin serwisu Coinbe.net

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin stanowi warunki korzystania z serwisu coinbe.net zwanego dalej Serwisem.

2.Operatorem Serwisu jest beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 76/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000668333, NIP: 5252703063, REGON: 36677624000000, zwany dalej Operatorem.

3.Z Serwisu mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, który Ustawa przyznaje zdolność prawną. Warunkiem korzystania z Serwisu przez osoby fizyczne jest posiadanie przez nie pełnej zdolności do czynności prawnych.

4.Przedmiotem funkcjonalności serwisu jest pośredniczenie w transakcjach wymiany kryptowalutami pomiędzy użytkownikami, którzy wyrażają chęć wymiany swoich kryptowalut na inne kryptowaluty. Operator od w/w. transakcji pobiera prowizje, których szczegółowy wykaz znajduje się w tabeli opłat i prowizji

5.Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu coinbe.net jest możliwe po rejestracji Użytkownika i utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie oraz akceptacji przedmiotowego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem Serwisu.

6.Korzystanie z serwisu coinbe.net wymaga od Użytkowników posiadania dostępu do sieci internet, oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej z obsługą plików cookies.

§ 2 Definicje


1.Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje:

a) Operator – beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 76/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000668333, NIP: 5252703063, REGON: 36677624000000

b) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawa oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca Konto Użytkownika w Serwisie.

c) Konto Użytkownika – konto zarejestrowane przez Użytkownika w Serwisie coinbe.net, w którym po akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik podaje wymagane przez serwis dane, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu.

d) Kryptowaluta –niestanowiący instrumentu finansowego ani elektronicznego instrumentu płatniczego, w rozumieniu prawa powszechnie obowiązującego, rozproszony system księgowy w tym: bitcoin, litecoin, dash, monero, ethereum, ethereum classic, zcash, bytecoin, dogecoin i innych, którego obrót Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu.

e) Umowa – umowa o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu, zawierana między Użytkownikiem a Operatorem

f) Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.

§ 3 Wymagania techniczne

1.Użytkownik może korzystać z Serwisu jeśli: posiada urządzenie wyposażone w system operacyjny taki jak Windows, IOS, Linux, Android, OSX lub inny, połączenie z siecią internet, aktualną przeglądarkę internetową: Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera lub inna oraz posiada aktywną pocztę elektroniczną.

§ 4 Utworzenie konta

1.Celem korzystania z pełni funkcjonalności Serwisu o których mowa w §1 pkt 4 Regulaminu Użytkownik winien utworzyć swoje indywidualne Konto Użytkownika.

2.Utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.

3.Warunkiem utworzenia Konta Użytkownik jest: a) podanie loginu, b) wskazania adresu e-mail, c) utworzenie indywidualnego hasła dostępu składającego się z minimum 8 i maximum 256 znaków, w tym małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne, d) zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, e) zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora, f) potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który przesłany zostanie na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.

4.W przypadku braku aktywacji Konta Użytkownika poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania, Konto Użytkownika zostanie automatycznie usunięte.

5.Użytkownik będący zarówno osobą fizyczną, osobą prawną jak i ułomną osobą prawną może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.

§ 5 Oświadczenia Operatora

1.Operator oświadcza, że administrowany przez niego Serwis, którego funkcjonalność opisana została w §1 pkt 4 Regulaminu jest zgodna z prawem polskim.

2.Jednocześnie Operator oświadcza, że prowadzona przez niego działalność nie podlega regulacji Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

3.Operator oświadcza, że prowadzona przez niego działalność może wiązać się z określonymi niebezpieczeństwami dla Użytkowników, w tym wymienionymi w Komunikacie Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych z dnia 7 lipca 2017 r., w którym podkreślono, że obrót „walutami” wirtualnymi w Polsce nie narusza prawa krajowego ani unijnego.

4.Operator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kursu kryptowalut oraz straty poniesione w ich wyniku przez Użytkowników Serwisu.

5.Operator w ramach swojej bieżącej działalności i serwisu internetowego coinbe.net stosuje politykę mającą na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu systemu coinbe.net w celach związanych z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, zapewniając tym samym, że usługi oferowane przez Operatora polityki jest także zapewnienie zgodności z międzynarodowymi wytycznymi i regulacjami prawnymi w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (dalej zwanymi „AML”) i finansowaniu terroryzmu. Szczegółowe obowiązki Użytkownika wynikające z w/w. polityki opisane zostały w § 6.1 Regulaminu.

§ 6 Obowiązki Użytkownika

1.Użytkownik, w przypadku zarejestrowania konta, zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

2.W przypadku każdorazowej zmiany danych, o których mowa w pkt 1 Użytkownik zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji w panelu.

3.Użytkownik zobowiązuje się w trakcie korzystania z Serwisu do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu jak również obowiązujących przepisów prawa powszechnego. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji o bezprawnym charakterze działań wykonywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika do czasu ich wyjaśnienia. O zablokowaniu Konta Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. O przypadkach, o których mowa powyżej, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami Operator będzie zawiadamiał właściwe organy ścigania. Konto Użytkownika może zostać zablokowane również na polecenie właściwego Organu państwowego, któremu obowiązujące przepisy prawa dają taką kompetencję. Operator zastrzega sobie również prawo do przekazania środków znajdujących się na Koncie Użytkownika w przypadku wydania takiego nakazu przez właściwy Organ państwowy na rachunek przez niego wskazany.

§ 6.1 Procedura AML

1.Użytkownik zapewnia, że przestrzega i będzie przestrzegał w przyszłości wszelkich obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do kwestii przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałaniu przestępczości

gospodarczej i finansowej oraz finansowaniu terroryzmu, nie jest podmiotem jakichkolwiek sankcji i zakazów, które uniemożliwiałyby mu lub zakazywały korzystanie z funkcjonalności Serwisu, a także oświadcza, iż Konto Użytkownika nie będzie używane przez osobę trzecią lub w jakikolwiek sposób nie udostępni on osobie trzeciej możliwości korzystania z Konta Użytkownika.

2.W celu zapewnienia zgodności z procedurami, o których mowa w ustępach poprzedzających, Użytkownik na etapie tworzenia Konta Użytkownika w Serwisie przechodzi proces weryfikacji, poprzez wprowadzenie stosownych danych i dokumentów w wymagalne pola formularza. Na podstawie podanych danych, Operator przeprowadza proces weryfikacji KYC (know your customer), polegający na potwierdzeniu ich zgodności ze stanem faktycznym w sposób wskazany w § 6 ust. 3, 4 i 5 Regulaminu, a także w inny sposób tam nie wymieniony. Operator nie jest zobowiązany do aktywacji Konta Użytkownika i udzielenia dostępu do oferowania w Serwisie usług, do momentu poprawnej i pełnej weryfikacji danych wskazanych przez Użytkownika.

3.Operator w ramach KYC wymaga od Użytkownika będącego osobą fizyczną m.in., lecz nie wyłącznie, potwierdzenia podanych danych poprzez załączenie kopii aktualnego, ważnego dokumentu tożsamości, przez który rozumieć należy dokument w postaci dowodu osobistego lub paszportu, a także dokumentów potwierdzających prawidłowość adresu podanego przez Użytkownika w odpowiednim polu formularza w toku procesu zakładania Konta Użytkownika.

4.Operator w ramach KYC wymaga od Użytkownika będącego osobą prawną lub ułomną osobą prawną m.in., lecz nie wyłącznie:

a)Potwierdzenia podanych danych poprzez załączenie aktualnego dokumentu z właściwego rejestru; b)Wskazania danych beneficjentów rzeczywistych, przez których na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć podmioty w postaci osób fizycznych, posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji Użytkownika, zaś w przypadku gdy podmiotami tymi nie są osoby fizyczne, wówczas także dane osób fizycznych będących beneficjentami rzeczywistymi tych podmiotów; c)Wskazania danych przedstawiciela lub przedstawicieli Użytkownika będącego osobą prawną lub ułomną osobą prawną; d)Wskazania danych i dokumentów, o których mowa w ust. 4, pozwalających na weryfikację danych osób wymienionych w ust. 5 pkt b i c.

5.W przypadku uzasadnionych wątpliwości Operatora co do zgodności danych podanych przez Użytkownika ze stanem faktycznym, Operator podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności, a także może żądać ewentualnego dostarczenia Operatorowi kopii wymaganych dokumentów, poświadczonych przez notariusza co do ich zgodności z oryginałem.

6.Operator w ramach procedur, o których mowa w ust. 1 dokonuje bieżącej analizy aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym oceny ryzyka dokonywanych transakcji z punktu widzenia AML i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Konto każdego Użytkownika może zostać czasowo zawieszone w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do niezgodnej z prawem aktywności Użytkownika w ramach Serwisu, w tym naruszenia przez Użytkownika regulacji AML czy regulacji prawnych dotyczących finansowania terroryzmu, nie dłużej niż na 30 dni. Operator zastrzega sobie prawo do powiadomienia właściwych organów ścigania w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia

przestępstwa przez Użytkownika.

7.Operator stosuje środki bezpieczeństwa finansowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. (Dz. U. Z 2010, NR 46, poz 276t. J.) o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

8.W związku z ustawą, o której mowa w ust. 1, operator prowadzi i przechowuje rejestr transakcji o wartości 3000EUR lub równowartości tej kwoty liczoną wg kursu średniego NBP w dniu transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu, a także transakcji ze sobą powiązanych.

9.Operator nie będzie odpowiedzialny względem Użytkownika za szkodę powstałą na skutek naruszenia przez Użytkownika procedur AML, a także regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej i finansowej oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 7 Korzystanie z serwisu

1.Korzystanie z Serwisu jest możliwe po utworzeniu Konta Użytkownika, o czym mowa w § 4 Regulaminu.

2.Serwis umożliwia nabywanie oraz zbywanie kryptowalut za inne kryptowaluty.

3.Serwis służy do anonimowego kojarzenia ofert Użytkowników w zakresie zakupu, wymiany czy też sprzedaży kryptowaluty. Operator nie jest stroną umowy sprzedaży/wymiany zawieranej między Użytkownikami Serwisu. Operator za przeprowadzone za jego pośrednictwem transakcje pobiera prowizje, które szczegółowo określone zostały w Tabeli Opłat i Prowizji.

4.Sposoby korzystania z funkcjonalności w zakresie wystawiania oraz akceptowania ofert a także przeprowadzania transakcji za pośrednictwem Serwisu szczegółowo opisane zostały w Poradniku.

5.Za moment zawarcia umowy między Użytkownikami uznaje się uwidocznienie dokonanej transakcji w saldzie znajdującym się w panelu Konta Użytkownika.

6.W celu dokonania wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę Użytkownik winien uruchomić swój portfel/porfele kryptowalut oraz zaadresować wysłanie środków na swój indywidualny portfel Coinbe.net.

7. Szczegóły dot. zasilenia konta kryptowalutą szczegółowo opisane zostały w poradniku.

8.Użytkownik w każdym czasie ma prawo do wypłacenia pozostających na jego indywidualnym koncie kryptowalut. W tym celu Użytkownik kliknie ikonę wypłata oraz wskaże adres portfela (w przypadku kryptowalut).

9.Wypłata kryptowalut, o których mowa w pkt powyższym zostanie przez Operatora dokonana w ciągu 24 h od wydania polecenia przez Użytkownika.

§ 8 Bezpieczeństwo

1.Wszelkie transakcje między Użytkownikami za pośrednictwem serwisu przeprowadzane są w sposób wyłączający możliwość dokonania ich wzajemnej identyfikacji.

2.Wszelkie połączenia dokonywane z urządzenia zewnętrznego z Serwisem są szyfrowane.

3.Szczegóły dotyczące kwestii bezpieczeństwa korzystania z serwisu ujęte zostały w zakładce Bezpieczeństwo

§ 9 Reklamacje

1.Reklamacje mogą być składane: a) poprzez złożenie jej na piśmie bezpośrednio w siedzibie Operatora bądź osobiście, a także korespondencyjnie na adres Organizatora, tj. beatcoin.pl sp. z o.o. 00-090 Warszawa al. Solidarności 75/26 ; b) drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora:[email protected]; c) telefonicznie pod numerem infolinii Operatora.

2.Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zastrzeżeń podnoszonych przez Użytkownika oraz jego żądanie, a jeżeli została wniesiona listownie, powinna zawierać także adres korespondencyjny Użytkownika. Jeżeli okoliczności wskazane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Organizator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Operatora w prawidłowej formie, umożliwiającej wniesienie odpowiedzi na reklamację z informacją o sposobie jej rozpoznania. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana w takiej formie, w jakiej Użytkownik złożył reklamację, chyba że w treści reklamacji Użytkownik zażądał innego, a jednocześnie możliwego do realizacji sposobu udzielenia odpowiedzi.

§ 10 Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Operator – beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w 00-090 Warszawa, al. Solidarności 75/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000668333 NIP: 5252703063, REGON: 36677624000000. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem oraz między Użytkownikami. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, aktualizacji oraz ich poprawiania.

2.Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych w ramach Serwisu określa polityka prywatności, dostępna pod adresem: https://coinbe.net/strona/polityka-prywatnosci.

§ 11 Odstąpienie od umowy

1.Każdy użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy z Operatorem w każdym czasie bez podania przyczyny.

2.W celu odstąpienia od umowy użytkownik winien wydać Operatorowi dyspozycję usunięcia Konta Użytkownika w sposób wskazany w § 9 pkt 1 Regulaminu.

3.Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 2 Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu w ciągu 24 godzin.

4.Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem bez terminu wypowiedzenia w razie rażącego naruszania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

5.W przypadku, o którym mowa w pkt 4 wszelkie środki, zarówno pieniężne jak i wyrażone w kryptowalutach, zgromadzone przez Użytkownika na Koncie Użytkownika zostaną mu niezwłocznie zwrócone.

§ 12 Postanowienia końcowe

1.Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, działań naruszających dobra innych podmiotów, działań sprzecznych z dobrem Operatora i Serwisu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem, w tym od podawania fałszywych danych osobowych, a które to działania mogą skutkować ograniczeniem lub blokadą konta Użytkownika przez Operatora.

2.Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Operatora z ważnej przyczyny. Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Operatora o planowanych zmianach z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, przed dniem ich wejścia w życie, w drodze wiadomości elektronicznych przesyłanych Użytkownikom na podane w Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej. Wyraźna informacja o planowanej zmianie niniejszego Regulaminu będzie również widoczna w Koncie Użytkownika.

3.Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie, jeżeli nie zgłosi on wobec nich sprzeciwu przed upływem terminu 7 dni od wysłania do Użytkownika informacji o planowanej zmianie. Sprzeciw należy wnieść w drodze korespondencyjnej na adres Operatora lub poprzez e-mail. Złożenie przez Użytkownika sprzeciwu, będzie powodowało rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, skuteczne na dzień poprzedzający wejście w życie zmian Regulaminu.

4.Wszelkie uregulowania, do których odwołuje się niniejszy Regulamin, a zamieszczone w Serwisie stanowią jego integralną całość.

5.Prawem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów, powstałych na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów będzie sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.

7.Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencji tego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają skuteczne.