Regulamin

Regulamin serwisu Coinbe.net

 

§ 1 Postanowienia ogólne
 

 1. Niniejszy regulamin stanowi warunki korzystania z serwisu Coinbe.net zwanego dalej Serwisem. 

 2. Operatorem Serwisu jest beatcoin.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 76/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000669361, NIP: 5252703979, REGON: 366830666, zwany dalej Operatorem. 

 3. Z Serwisu mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, który Ustawa przyznaje zdolność prawną. Warunkiem korzystania z Serwisu przez osoby fizyczne jest posiadanie przez nie pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 4. Przedmiotem funkcjonalności serwisu jest pośredniczenie w transakcjach wymiany kryptowalutami pomiędzy użytkownikami, którzy wyrażają chęć wymiany swoich kryptowalut na waluty tradycyjne, waluty tradycyjne na kryptowaluty oraz kryptowaluty na inne kryptowaluty. Operator od w/w. transakcji pobiera prowizje, których szczegółowy wykaz znajduje się w tabeli opłat i prowizji 

 5. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu Coinbe.net jest możliwe po rejestracji Użytkownika i utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie oraz akceptacji przedmiotowego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem Serwisu. 

 6. Korzystanie z serwisu Coinbe.net wymaga od Użytkowników posiadania dostępu do sieci internet, oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej z obsługą plików cookies.    

§ 2 Definicje
 

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje:

  a) Operator – beatcoin.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 76/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000669361, NIP: 5252703979, REGON: 366830666

  b) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawa oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca Konto Użytkownika w Serwisie.

  c) Konto Użytkownika – konto zarejestrowane przez Użytkownika w Serwisie Coinbe.net, w którym po akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik podaje wymagane przez serwis dane, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu.

  d) Kryptowaluta –niestanowiący instrumentu finansowego ani elektronicznego instrumentu płatniczego, w rozumieniu prawa powszechnie obowiązującego, rozproszony system księgowy w tym: bitcoin, litecoin, dash, monero, ethereum, ethereum classic, zcash, bytecoin, dogecoin, którego obrót Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu.

  e) Umowa – umowa o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu, zawierana między Użytkownikiem a Operatorem

  f) Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.

   

§ 3 Wymagania techniczne
 

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu jeśli: posiada urządzenie wyposażone w system operacyjny taki jak Windows, IOS, Linux, Android, OSX lub inny, połączenie z siecią internet, aktualną przeglądarkę internetową: Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub inna oraz posiada aktywną pocztę elektroniczną.

   

§ 4 Utworzenie konta
 

 1. Celem korzystania z pełni funkcjonalności Serwisu o których mowa w §1 pkt 4 Regulaminu Użytkownik winien utworzyć swoje indywidualne Konto Użytkownika. 

 2. Utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne. 

 3. Warunkiem utworzenia Konta Użytkownik jest: a) podanie imienia i nazwiska, b) 
wskazania adresu e-mail, c) utworzenie indywidualnego hasła dostępu składającego się z minimum 8 i maximum 256 znaków, w tym małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne, d) zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, e) zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora, f) potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który przesłany zostanie na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. 

 4. W przypadku braku aktywacji Konta Użytkownika poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania, Konto Użytkownika zostanie automatycznie usunięte. 

 5. W celu dokonywania transakcji wypłat pieniężnych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik winien wskazać numer rachunku bankowego do niego należąc oraz miejsce zamieszkania poprzez wskazanie miejscowości oraz dokładnego adresu oraz fakultatywnie numer telefonu. W przypadku, gdy Użytkownik chce dokonywać transakcji za pośrednictwem więcej niż jednego rachunku bankowego – Użytkownik winien uzupełnić pole Twoje Konta Bankowe o pozostałe rachunki, z których chce korzystać. 

 6. W przypadkach, o których mowa w § 5 pkt 3 Użytkownik na wezwanie Operatora winien uzupełnić w Koncie Użytkownika, zakładce Twoje Dane pola umożliwiające jego identyfikację poprzez wskazanie daty urodzenia, miejsca zamieszkania, tj. ulicy oraz numeru lokalu, kodu pocztowego i miejscowości a także rodzaj ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz jego numer a fakultatywnie również numeru telefonu. Osoby prawne oraz ułomne osoby prawne winny nadto wskazać numer NIP. 

 7. Użytkownik będący zarówno osobą fizyczną, osobą prawną jak i ułomną osobą prawną może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika. 


 

§ 5 Obowiązki Użytkownika
 

 1. Użytkownik, w przypadku zarejestrowania konta, zobowiązuje się do podania prawdziwych danych, tj. imienia oraz nazwiska, a także adresu e-mail.
 2. W przypadku każdorazowej zmiany danych, o których mowa w pkt 1 Użytkownik zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji w panelu Konto. 

 3. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika, polegającej na konieczności uzupełnienia przez Użytkownika na Koncie Użytkownika rubryk adresowych, podanie numeru ważnego dokumentu umożliwiającego potwierdzenie jego tożsamości oraz daty urodzenia w przypadku gdy suma transakcji dokonanych za pośrednictwem Serwisu przekracza jednorazowo bądź w skali jednego roku obrotowego kwotę 15 000 euro wg średniego ogłoszonego kursu NBP w dniu dokonania każdej z transakcji. Zweryfikowanie poprawności podanych przez Użytkownika danych adresowych nastąpi poprzez przesłanie przez Użytkownika na adres e-mail Operatora rachunku za prąd lub podobnego typu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania wystawionego maksymalnie 1 rok wstecz. Weryfikacja wobec osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych nastąpi poprzez konieczność wskazania danych adresowych, numeru NIP, przesłania na adres e-mail Operatora dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności oraz weryfikacji danych przedstawiciela podmiotu w sposób wskazany dla osób fizycznych. 

 4. W przypadkach, o którym mowa w pkt 3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem komunikatora umożliwiającego przeprowadzenie videorozmowy – poprzez rozmowę video, podczas której Użytkownik poproszony zostanie o okazanie dokumentu tożsamości. Szczegóły warunków nawiązania połączenia z Użytkownikiem poprzez komunikator umożliwiający przeprowadzenie videorozmowy ustalane będą indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy z pracownikiem infolinii. 

 5. Weryfikacji tożsamości Użytkownika, o której mowa w punkach powyższych można dokonać również w siedzibie Operatora po uprzednim kontakcie telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej. 

 6. W przypadku przekroczenia wartości transakcji dokonanych przez Użytkownika, o której mowa w pkt 3, funkcjonalność konta Użytkownik zostanie ograniczona poprzez zablokowanie możliwości dokonywania wpłat lub wypłat do czasu pozytywnej weryfikacji jego tożsamości. 

 7. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać transakcji za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika na rzecz osób trzecich a także w celach bezpośrednio związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą. 

 8. Użytkownik zobowiązuje się w trakcie korzystania z Serwisu do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu jak również obowiązujących przepisów prawa powszechnego. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji o bezprawnym charakterze działań wykonywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika do czasu ich wyjaśnienia. O zablokowaniu Konta Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. O przypadkach, o których mowa powyżej, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami Operator będzie zawiadamiał właściwe organy ścigania. Konto Użytkownika może zostać zablokowane również na polecenie właściwego Organu państwowego, któremu obowiązujące przepisy prawa dają taką kompetencję. Operator zastrzega sobie również prawo do przekazania środków znajdujących się na Koncie Użytkownika w przypadku wydania takiego nakazu przez właściwy Organ państwowy na rachunek przez niego wskazany. § 6 Oświadczenia Operatora
 

 1.  Operator oświadcza, że administrowany przez niego Serwis, którego funkcjonalność opisana została w pkt 4 Regulaminu jest zgodna z prawem polskim.
 2. Jednocześnie Operator oświadcza, że prowadzona przez niego działalność nie 
podlega regulacji Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

 3. Operator oświadcza, że prowadzona przez niego działalność może wiązać się z określonymi niebezpieczeństwami dla Użytkowników, w tym wymienionymi w Komunikacie Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych z dnia 7 lipca 2017 r., w którym podkreślono, że obrót 
„walutami” wirtualnymi w Polsce nie narusza prawa krajowego ani unijnego. 

 4. Operator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kursu kryptowalut 
oraz straty poniesione w ich wyniku przez Użytkowników Serwisu.

   

§ 7 Korzystanie z serwisu
 

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po utworzeniu Konta Użytkownika, o czym mowa w § 4 Regulaminu. 

 2. Serwis umożliwia nabywanie oraz zbywanie kryptowalut zarówno za środki pieniężne jak i za kryptowaluty. Celem nabywania kryptowalut za środki pieniężne Użytkownik winien dokonać zasilenia swojego Konta Użytkownika poprzez dokonanie wpłaty na rachunek operatora. 

 3. Serwis służy do anonimowego kojarzenia ofert Użytkowników w zakresie zakupu, wymiany czy też sprzedaży kryptowaluty. Operator nie jest stroną umowy sprzedaży/wymiany zawieranej między Użytkownikami Serwisu. Operator za przeprowadzone za jego pośrednictwem transakcje pobiera prowizje, które szczegółowo określone zostały w Tabeli Opłat i Prowizji. 

 4. Sposoby korzystania z funkcjonalności w zakresie wystawiania oraz akceptowania ofert a także przeprowadzania transakcji za pośrednictwem Serwisu szczegółowo opisane zostały w Poradniku. 

 5. Za moment zawarcia umowy między Użytkownikami uznaje się uwidocznienie dokonanej transakcji w saldzie znajdującym się w panelu Konta Użytkownika. 

 6. Zasilenia Konta Użytkownika środkami pieniężnymi można dokonać po kliknięciu ikony wpłata, za pomocą serwisów: Bluemedia/Bluecash, Homepay.pl, Dotpay.pl, Hotpay oraz za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Operatora. Celem dokonania zasilenia Konta Użytkownika przy skorzystaniu z w/w. serwisów należy najpierw zapoznać się oraz zaakceptować regulaminy korzystania z nich. 

 7. Środki pieniężne wpłacone przez Użytkownika w sposób wskazany w punkcie powyższym zostaną zaksięgowane na Koncie Użytkownika w ciągu 24h od momentu zaksięgowania ich na rachunku Operatora. 

 8. Kryptowaluty można również nabywać przy użyciu innych kryptowalut. W tym celu Użytkownik winien uruchomić swój portfel/porfele kryptowalut oraz zaadresować wysłanie środków na swój indywidualny portfel Coinbe.net. 

 9. Operator umożliwia zasilanie Konta Użytkownika w trzech walutach: PLN, USD oraz EUR. 

 10. Minimalne kwoty pieniężne/ilości kryptowalut do zasilenia Konta Użytkownika określa Tabela opłat i Prowizji.
 11. Szczegóły dotyczące zasilania Konta Użytkownika środkami pieniężnymi bądź kryptowalutami zostały opisane w Poradniku.
 12. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do wypłacenia pozostających na jego indywidualnym koncie środków zarówno w postaci pieniężnej jak i kryptowalut. W tym celu Użytkownik kliknie ikonę wypłata oraz wskaże adres portfela (w przypadku kryptowalut) lub numer konta bankowego (w przypadku środków pieniężnych). Minimalne kwoty podlegające jednorazowym wypłatom określa Tabela opłat i prowizji.
 13. Wypłata środków, o których mowa w pkt powyższym zostanie przez Operatora dokonana w ciągu 24 h od wydania polecenia przez Użytkownika.
 14. Operator udostępnia również usługę Opłać Rachunki. Za jej pośrednictwem Użytkownik może zgromadzone na Koncie Użytkownika środki pieniężne przelać wskazanemu odbiorcy po ówczesnym wskazaniu: a) numeru rachunku bankowego odbiorcy; b) Nazwy i adresu odbiorcy; c) tytuły przelewu; d) kwoty; e) akceptacji regulaminu usługi.
 15. Przelew realizowany jest w przeciągu 24 godzin od chwili jego dokonania.
 16. Usługa, o której mowa w pkt 14 jest odpłatna. Opłatę pobieraną przez Operatora  określa Tabela Opłat i Prowizji.


   

§ 8 Bezpieczeństwo
 

 1. Wszelkie transakcje między Użytkownikami za pośrednictwem serwisu przeprowadzane są w sposób wyłączający możliwość dokonania ich wzajemnej identyfikacji. 

 2. Wszelkie połączenia dokonywane z urządzenia zewnętrznego z Serwisem są szyfrowane. 

 3. Szczegóły dotyczące kwestii bezpieczeństwa korzystania z serwisu ujęte zostały w zakładce Bezpieczeństwo 


   

§ 9 Reklamacje
 

 1. Reklamacje mogą być składane:
a) poprzez złożenie jej na piśmie bezpośrednio w siedzibie Operatora bądź osobiście, a także korespondencyjnie na adres Organizatora, tj. beatcoin.pl sp. z o.o. sp. k. 00- 090 Warszawa al. Solidarności 75/26 ;
b) drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora: kontakt@coinbe.net 
c) telefonicznie pod numerem infolinii Operatora: 34 333 52 22 czynnej codziennie od godziny 10:00 do 18:00. 

 2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zastrzeżeń podnoszonych przez Użytkownika oraz jego żądanie, a jeżeli została wniesiona listownie, powinna zawierać także adres korespondencyjny Użytkownika. Jeżeli okoliczności wskazane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Organizator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. 

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Operatora w prawidłowej formie, umożliwiającej wniesienie odpowiedzi na reklamację z informacją o sposobie jej rozpoznania. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana w takiej formie, w jakiej Użytkownik złożył reklamację, chyba że w treści reklamacji Użytkownik zażądał innego, a jednocześnie możliwego do realizacji sposobu udzielenia odpowiedzi. 


 

§ 10 Dane osobowe
 

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Operator – beatcoin.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w 00-090 Warszawa, al. Solidarności 75/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000669361, NIP: 5252703979, REGON: 366830666. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem oraz między Użytkownikami. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, aktualizacji oraz ich poprawiania. 

 2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych w ramach Serwisu określa polityka prywatności, dostępna pod adresem:  https://coinbe.net/strona/polityka-prywatnosci

   

§ 11 Odstąpienie od umowy
 

 1. Każdy użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy z Operatorem w każdym czasie bez podania przyczyny. 

 2. W celu odstąpienia od umowy użytkownik winien wydać Operatorowi dyspozycję usunięcia Konta Użytkownika w sposób wskazany w § 9 pkt 1 Regulaminu. 

 3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 2 Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu w ciągu 24 godzin. 

 4. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem bez terminu wypowiedzenia w razie rażącego naruszania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. 

 5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 wszelkie środki, zarówno pieniężne jak i wyrażone w kryptowalutach, zgromadzone przez Użytkownika na Koncie Użytkownika zostaną mu niezwłocznie zwrócone. Operator ma prawo do zdeponowania środków Użytkownika w wypadkach, o których mowa w § 5 pkt 8 Regulaminu. 


   

§ 12 Postanowienia końcowe
 

 1. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, działań naruszających dobra innych podmiotów, działań sprzecznych z dobrem Operatora i Serwisu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem, w tym od podawania fałszywych danych osobowych, wprowadzania do obrotu środków pieniężnych uzyskanych z bezprawnego źródła, a które to działania mogą skutkować ograniczeniem lub blokadą konta Użytkownika przez Operatora. 

 2. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Operatora z ważnej przyczyny. Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Operatora o planowanych zmianach z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, przed dniem ich wejścia w życie, w drodze wiadomości elektronicznych przesyłanych Użytkownikom na podane w Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej. Wyraźna informacja o planowanej zmianie niniejszego Regulaminu będzie również widoczna w Koncie Użytkownika. 

 3. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie, jeżeli nie zgłosi on wobec nich sprzeciwu przed upływem terminu 7 dni od wysłania do Użytkownika informacji o planowanej zmianie. Sprzeciw należy wnieść w drodze korespondencyjnej na adres Operatora lub poprzez e-mail. Złożenie przez Użytkownika sprzeciwu, będzie powodowało rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, skuteczne na dzień poprzedzający wejście w życie zmian Regulaminu.
 4. Wszelkie uregulowania, do których odwołuje się niniejszy Regulamin, a zamieszczone w Serwisie stanowią jego integralną całość.
 5. Prawem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów, powstałych na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów będzie sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw. 

 7. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencji tego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają skuteczne.